Sendereihe: "Macht und Menschenrechte" ( Unser Politikblog TV) November - dann in anderem Format

Freitag, 8. Oktober 2021

תלונה פלילית לבית הדין הפלילי הבינלאומי על אמצעי הלם קורונה - קריאה לעדות על "חיסון"

 

ידיעה לתקשורת
תלונה פלילית לבית הדין הפלילי הבינלאומי על אמצעי הלם קורונה - קריאה לעדות על "חיסון"
בלוג הפוליטיקה שלנו | 08//2021

מגינת זכויות האדם (על פי החלטת האו"ם 53/144) שרה לוזיה האסל-רייסינג מכינה תלונה פלילית בפני בית הדין הבינלאומי הפלילי (ICC) בהאג על יישום דוקטרינת ההלם בתואנה של קורונה. התלונה מתייחסת לאמצעים שהגיעו לחומרתו של פשע נגד האנושות (סעיף 7 לחוק רומא). אזרחים נפגעים במסגרת מדיניות רחבת היקף ושיטתית באמצעות עבירות פליליות של רצח (סעיף א), מאסר או שלילת חירות חמורה אחרת תוך הפרת כללי יסוד של המשפט הבינלאומי (lit.e), עינויים (מוארים) .f), רדיפה (מילים) ומעשים לא אנושיים אחרים בעלי אופי דומה הגורמים בכוונה לסבל רב או לפציעות חמורות בגוף או לבריאותו הנפשית או הפיזית (ליט 'ק). אמצעי ההלם משרתים כוח, אידיאולוגיה ואינטרסי רווח של חוגים שונים, החופפים זה לזה.
בינתיים, קמפיין הקורונה העולמי גבה אינספור קורבנות של מה שנקרא "חיסון". צריך לחקור את הפשע נגד האנושות ולהטיל אחריות על הצדדים האשמים. אתה יכול לתרום לכך עם העדות שלך. הנפגע יכול לקבל פנים וקול דרך התביעה ולהציל את חייהם של אנשים אחרים, כולל חיי ילדים בינתיים.

אנו זקוקים להצהרות העד עם שם, כתובת, תאריך לידה, חתימה והרשאה מפורשת להשתמש בה לתלונה הפלילית המוגשת לבית הדין הבינלאומי למשפט בגלל הפשע נגד האנושות שנגרם עקב אמצעי הלם הקורונה.
התעודות צריכות להתבסס על השאלות הבאות:
-מתי קיבלת איזה תכשיר mRNA / DNA ("חיסון") נגד Sars-CoV-2 מאיזו חברת תרופות?
-איזה תופעות לוואי חמורות ו / או מתמשכות היו לך שלא התרחשו לפני החיסון?
-מתן עדות לנזק בריאותי זה עם אישור מהרופא שלך.
-מה היו ההשלכות של פגיעה זו בבריאותך?
-לחץ עליך לקחת את הטריק? אם כן, מי עשה את זה ובאיזה אופן?
- עד כמה אתה מודיע על אופיו הניסיוני והמניפולציה הגנטית של תכשיר ה- mRNA / DNA?

התעודה חייבת להיות באנגלית. אנא שלח את המסמך החתום אליך בהקדם האפשרי

Sarah Luzia Hassel-Reusing

מגן זכויות אדם על פי החלטת האו"ם 53/144
Thornerstr. 7
42283 Wuppertal (Germany)
+492022502621


                                               

Plainte pénale auprès de la Cour pénale internationale concernant les mesures de choc de Corona - Appelé à témoigner sur la "vaccination"

Comunicado de prensa


Denuncia penal ante la Corte Penal Internacional por las medidas de choque de Corona - Llamada a declarar sobre la "vacunación

Nuestro blog de política | 08.10.2021


La defensora de los derechos humanos (según la resolución 53/144 de la ONU) Sarah Luzia Hassel-Reusing está preparando una denuncia penal ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por el uso de la doctrina del shock con el pretexto de Corona. La acusación se refiere a acciones que han alcanzado la gravedad de un crimen contra la humanidad (art. 7 del Estatuto de Roma). Los civiles son perjudicados como parte de una política a gran escala y sistemática mediante los delitos de asesinato (lit. a), detención u otra privación grave de libertad en violación de las normas fundamentales del derecho internacional (lit. e), tortura (lit. f), persecución (lit. h) y otros actos inhumanos de naturaleza similar que causan intencionadamente grandes sufrimientos o graves daños al cuerpo o a la salud mental o física (lit. k). Las medidas de choque están al servicio de los intereses de poder, ideológicos y de lucro de diversos círculos que se solapan.

Mientras tanto, la campaña mundial de Corona se ha cobrado innumerables víctimas de la llamada "vacunación". El crimen contra la humanidad debe ser investigado y los culpables deben rendir cuentas. Usted puede contribuir a ello con su testimonio. Los agraviados pueden conseguir un rostro y una voz a través de la denuncia y salvar la vida de otras personas, mientras tanto también la de los niños.
  
Necesitamos los testimonios con nombre, dirección, fecha de nacimiento, firma y permiso explícito para utilizarlos en la denuncia penal que se presentará ante la CPI por el crimen de lesa humanidad por las Medidas de Choque de Corona.

Los testimonios deben guiarse por las siguientes preguntas:
-¿Cuándo recibió qué preparación de ARNm/ADN ("vacuna") contra el Sars-CoV-2 de qué empresa farmacéutica?
-¿Qué efectos secundarios graves y/o persistentes tuvo que no se produjeron antes de la vacunación?
-Por favor, acredite estos problemas de salud con un certificado de su médico.
-¿Qué consecuencias tuvieron para usted estos problemas de salud?
-¿Te han presionado para que aceptes la picadura? Si es así, ¿quién lo hizo y de qué manera?
- ¿En qué medida está usted informado sobre el carácter experimental y de manipulación genética de la preparación de ARNm/ADN?


El testimonio debe ser en inglés. Envíe el documento firmado lo antes posible a

Sarah Luzia Hassel-Reusing
Defensor de los derechos humanos según la Resolución 53/144 de la ONU
Thornerstr. 7
42283 Wuppertal (Alemania)
+492022502621

Denuncia penale alla Corte penale internazionale per misure shock corona - richiesta di testimonianza sulla "vaccinazione"

Comunicado de imprensa


Denuncia penale alla Corte Penale Internazionale per le misure shock di Corona - Invito a testimoniare sulla "vaccinazione

O nosso Blog Político | 08.10.2021


Defensora dos direitos humanos (segundo a resolução 53/144 da ONU) Sarah Luzia Hassel-Reusing está a preparar uma queixa criminal perante o Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia para a utilização da doutrina do choque sob o pretexto da Corona. A acusação diz respeito a acções que atingiram a gravidade de um crime contra a humanidade (art. 7.º do Estatuto de Roma). Os civis são prejudicados como parte de uma política sistemática e em larga escala através dos crimes de homicídio (lit. a), detenção ou outra privação grave da liberdade em violação das regras fundamentais do direito internacional (lit. e), tortura (lit. f), perseguição (lit. h) e outros actos desumanos de natureza semelhante que causem intencionalmente grande sofrimento ou lesões graves ao corpo ou à saúde mental ou física (lit. k). As medidas de choque servem interesses de poder, ideológicos e de lucro de vários círculos que se sobrepõem.

Entretanto, a campanha mundial da Corona tem reclamado inúmeras vítimas da chamada "vacinação". O crime contra a humanidade deve ser investigado e os culpados devem ser responsabilizados. Pode contribuir para isso com o seu testemunho. Os lesados podem obter um rosto e uma voz através da queixa e salvar vidas de outras pessoas, entretanto também a vida de crianças.
  
Precisamos dos testemunhos com nome, morada, data de nascimento, assinatura e autorização explícita para os utilizar na queixa criminal que será apresentada no TPI pelo crime contra a humanidade pelas Medidas de Choque de Corona.

Os testemunhos devem ser guiados pelas seguintes questões:
-Quando recebeu que preparação de mRNA/DNA ("vacina") contra Sars-CoV-2 de que empresa farmacêutica?
-Que efeitos secundários graves e/ou persistentes teve que não ocorreram antes da vacinação?
-Por favor, forneça provas destes problemas de saúde com um certificado do seu médico.
-Que consequências estes problemas de saúde tiveram para si?
-Foste pressionado a aguentar a picada? Em caso afirmativo, quem fez isto e de que forma?
- Em que medida está informado sobre a natureza experimental e geneticamente manipuladora da preparação do mRNA/DNA?


O testemunho deve ser em inglês. Por favor envie o documento assinado o mais rapidamente possível para

Sarah Luzia Hassel-Reusing
Defensor dos Direitos Humanos ao abrigo da Resolução 53/144 da ONU
Thornerstr. 7
42283 Wuppertal (Alemanha)
+492022502621Dépôt d'une plainte pénale auprès de la Cour pénale internationale pour les mesures choquantes de Corona - Appel à témoignage sur la "vaccination".

Persbericht


Strafrechtelijke klacht ingediend bij Internationaal Strafhof wegens schokkende maatregelen Corona - Oproep tot getuigenis over "vaccinatie

Onze Politiek Blog | 08.10.2021


Mensenrechtenactiviste (krachtens VN-resolutie 53/144) Sarah Luzia Hassel-Reusing bereidt een strafklacht voor bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag wegens het gebruik van de shockdoctrine onder het voorwendsel van Corona. De aanklacht heeft betrekking op handelingen die de ernst van een misdrijf tegen de menselijkheid hebben bereikt (art. 7 Statuut van Rome). Burgers worden als onderdeel van een grootschalig en systematisch beleid geschaad door de misdrijven moord (lit. a), detentie of andere ernstige vrijheidsberoving in strijd met fundamentele regels van het internationaal recht (lit. e), foltering (lit. f), vervolging (lit. h) en andere onmenselijke daden van soortgelijke aard die opzettelijk groot leed of ernstig letsel aan het lichaam of de geestelijke of lichamelijke gezondheid berokkenen (lit. k). De schokmaatregelen dienen machts-, ideologische en winstbelangen van verschillende kringen die elkaar overlappen.

Intussen heeft de wereldwijde Corona-campagne talloze slachtoffers geëist van de zogenaamde "vaccinatie". Deze misdaad tegen de menselijkheid moet worden onderzocht en de schuldigen moeten ter verantwoording worden geroepen. U kunt hieraan bijdragen met uw getuigenis. De benadeelde kan door de klacht een gezicht en een stem krijgen en het leven van andere mensen, intussen ook dat van kinderen, redden.
  
Wij hebben de getuigenissen nodig met naam, adres, geboortedatum, handtekening en uitdrukkelijke toestemming om ze te gebruiken voor de strafklacht die bij het ICC zal worden ingediend wegens de misdaad tegen de menselijkheid door de schokmaatregelen van Corona.

De getuigenissen moeten worden geleid door de volgende vragen:
-Wanneer heeft u welk mRNA/DNA-preparaat ("vaccin") tegen Sars-CoV-2 van welk farmaceutisch bedrijf ontvangen?
-Welke ernstige en/of aanhoudende bijwerkingen had u die vóór de vaccinatie niet voorkwamen?
-Geef bewijs van deze gezondheidsproblemen met een attest van uw arts.
-Welke gevolgen hebben deze gezondheidsproblemen voor u gehad?
-Werd je onder druk gezet om de steek te nemen? Zo ja, wie heeft dit gedaan en op welke manier?
- In hoeverre bent u op de hoogte van het experimentele en genetisch manipulatieve karakter van het mRNA/DNA-preparaat?


De getuigenis moet in het Engels zijn. Gelieve het ondertekende document zo spoedig mogelijk te zenden aan

Sarah Luzia Hassel-Reusing
Mensenrechtenverdediger onder VN-resolutie 53/144
Thornerstr. 7
42283 Wuppertal (Duitsland)
+492022502621

Denuncia penale alla Corte Penale Internazionale per le misure shock di Corona - Invito a testimoniare sulla "vaccinazione"

Comunicato stampa


Denuncia penale alla Corte Penale Internazionale per le misure shock di Corona - Invito a testimoniare sulla "vaccinazione

Il nostro blog di politica | 08.10.2021


La difensore dei diritti umani (secondo la risoluzione 53/144 dell'ONU) Sarah Luzia Hassel-Reusing sta preparando una denuncia penale davanti alla Corte penale internazionale (CPI) dell'Aia per l'uso della dottrina dello shock con il pretesto di Corona. L'accusa si riferisce ad azioni che hanno raggiunto la gravità di un crimine contro l'umanità (art. 7 dello Statuto di Roma). I civili sono danneggiati come parte di una politica su larga scala e sistematica attraverso i crimini di omicidio (lett. a), detenzione o altre gravi privazioni della libertà in violazione delle norme fondamentali del diritto internazionale (lett. e), tortura (lett. f), persecuzione (lett. h) e altri atti inumani di natura simile che causano intenzionalmente grandi sofferenze o gravi lesioni al corpo o alla salute mentale o fisica (lett. k). Le misure d'urto servono gli interessi di potere, ideologici e di profitto di vari circoli che si sovrappongono.

Nel frattempo, la campagna mondiale di Corona ha fatto innumerevoli vittime della cosiddetta "vaccinazione". Il crimine contro l'umanità deve essere indagato e i colpevoli chiamati a rispondere. Puoi contribuire a questo con la tua testimonianza. Il danneggiato può ottenere un volto e una voce attraverso la denuncia e salvare la vita di altre persone, nel frattempo anche quella dei bambini.
  
Abbiamo bisogno delle testimonianze con nome, indirizzo, data di nascita, firma ed esplicito permesso di usarle per la denuncia penale che sarà depositata alla CPI per il crimine contro l'umanità delle misure d'urto di Corona.

Le testimonianze devono essere guidate dalle seguenti domande:
-Quando ha ricevuto quale preparazione di mRNA/DNA ("vaccino") contro la Sars-CoV-2 da quale casa farmaceutica?
-Quali effetti collaterali gravi e/o persistenti ha avuto che non erano presenti prima della vaccinazione?
-Si prega di fornire la prova di questi problemi di salute con un certificato del vostro medico.
-Quali conseguenze hanno avuto per lei questi problemi di salute?
-Sei stato spinto a prendere il pungiglione? Se sì, chi l'ha fatto e in che modo?
- In che misura siete informati sulla natura sperimentale e geneticamente manipolativa della preparazione di mRNA/DNA?


La testimonianza deve essere in inglese. Si prega di inviare il documento firmato il più presto possibile a

Sarah Luzia Hassel-Reusing
Difensore dei diritti umani secondo la risoluzione 53/144 delle Nazioni Unite
Thornerstr. 7
42283 Wuppertal (Germania)
+492022502621Dépôt d'une plainte pénale auprès de la Cour pénale internationale concernant les mesures de choc de Corona - Appel à témoignage sur la "vaccination".

 Communiqué de presse


Dépôt d'une plainte pénale auprès de la Cour pénale internationale concernant les mesures de choc de Corona - Appel à témoignage sur la "vaccination".

Notre blog politique | 08.10.2021


La défenseuse des droits de l'homme (en vertu de la résolution 53/144 de l'ONU) Sarah Luzia Hassel-Reusing prépare une plainte pénale devant la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye pour l'utilisation de la doctrine du choc sous le prétexte de Corona. L'accusation porte sur des actions qui ont atteint la gravité d'un crime contre l'humanité (art. 7 du Statut de Rome). Les civils sont atteints dans le cadre d'une politique à grande échelle et systématique par les crimes de meurtre (lit. a), de détention ou autre privation grave de liberté en violation des règles fondamentales du droit international (lit. e), de torture (lit. f), de persécution (lit. h) et autres actes inhumains de nature similaire qui causent intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé mentale ou physique (lit. k). Les mesures de choc servent les intérêts de pouvoir, d'idéologie et de profit de divers cercles qui se chevauchent.

Entre-temps, la campagne mondiale Corona a fait d'innombrables victimes de la soi-disant "vaccination". Ce crime contre l'humanité doit faire l'objet d'une enquête et les coupables doivent rendre des comptes. Vous pouvez y contribuer par votre témoignage. La plainte permet aux personnes lésées d'avoir un visage et une voix et de sauver la vie d'autres personnes, et entre-temps aussi celle d'enfants.
  
Nous avons besoin des témoignages avec le nom, l'adresse, la date de naissance, la signature et la permission explicite de les utiliser pour la plainte pénale qui sera déposée à la CPI pour le crime contre l'humanité par les mesures de choc de Corona.

Les témoignages doivent être guidés par les questions suivantes :
Quand avez-vous reçu quelle préparation d'ARNm/ADN ("vaccin") contre le SRAS-CoV-2 de quelle société pharmaceutique ?
-Quels sont les effets secondaires graves et/ou persistants que vous avez eus et qui n'étaient pas apparus avant la vaccination ?
-Veuillez fournir la preuve de ces problèmes de santé par un certificat de votre médecin.
-Quelles conséquences ces problèmes de santé ont-ils eues pour vous ?
-Avez-vous subi des pressions pour prendre la piqûre ? Si oui, qui l'a fait et de quelle manière ?
- Dans quelle mesure êtes-vous informé de la nature expérimentale et génétiquement manipulatrice de la préparation de l'ARNm/ADN ?


Le témoignage doit être rédigé en anglais. Veuillez envoyer le document signé le plus rapidement possible à

Sarah Luzia Hassel-Reusing
Défenseur des droits de l'homme en vertu de la résolution 53/144 de l'ONU
Thornerstr. 7
42283 Wuppertal (Allemagne)
+492022502621


Ποινική καταγγελία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τα μέτρα σοκ της Κορόνα - Πρόσκληση για κατάθεση σχετικά με τον "εμβολιασμό"

Δελτίο Τύπου


Κατατέθηκε ποινική καταγγελία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τα μέτρα σοκ της Κορόνα - Έκκληση για κατάθεση σχετικά με τον "εμβολιασμό


Το πολιτικό μας ιστολόγιο | 08.10.2021Η υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (σύμφωνα με το ψήφισμα 53/144 του ΟΗΕ) Sarah Luzia Hassel-Reusing ετοιμάζει ποινική καταγγελία ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) στη Χάγη για τη χρήση του δόγματος του σοκ με το πρόσχημα της Κορόνα. Η κατηγορία αφορά πράξεις που έχουν φθάσει στη σοβαρότητα ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας (άρθρο 7 του Καταστατικού της Ρώμης). Οι άμαχοι πλήττονται στο πλαίσιο μιας μεγάλης κλίμακας και συστηματικής πολιτικής με τα εγκλήματα της δολοφονίας (στοιχ. α), της κράτησης ή άλλης σοβαρής στέρησης της ελευθερίας κατά παράβαση θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου (στοιχ. ε), των βασανιστηρίων (στοιχ. στ), της δίωξης (στοιχ. η) και άλλων απάνθρωπων πράξεων παρόμοιας φύσης που προκαλούν σκόπιμα μεγάλη ταλαιπωρία ή σοβαρή βλάβη στο σώμα ή στην ψυχική ή σωματική υγεία (στοιχ. ια). Τα μέτρα σοκ εξυπηρετούν τα συμφέροντα εξουσίας, ιδεολογίας και κέρδους διαφόρων κύκλων που αλληλοεπικαλύπτονται.


Εν τω μεταξύ, η παγκόσμια εκστρατεία Corona έχει θρηνήσει αμέτρητα θύματα του λεγόμενου "εμβολιασμού". Το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας πρέπει να διερευνηθεί και οι ένοχοι να λογοδοτήσουν. Μπορείτε να συμβάλλετε σε αυτό με τη μαρτυρία σας. Οι θιγόμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσωπο και φωνή μέσω της καταγγελίας και να σώσουν ζωές άλλων ανθρώπων, εν τω μεταξύ και ζωές παιδιών.

  

Χρειαζόμαστε τις μαρτυρίες με όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, υπογραφή και ρητή άδεια για να τις χρησιμοποιήσουμε για την ποινική καταγγελία που θα κατατεθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας από τα μέτρα σοκ της Κορόνα.


Οι μαρτυρίες θα πρέπει να καθοδηγούνται από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

-Πότε παραλάβατε ποιο παρασκεύασμα mRNA/DNA ("εμβόλιο") κατά του Sars-CoV-2 από ποια φαρμακευτική εταιρεία;

-Ποιες σοβαρές ή/και επίμονες παρενέργειες είχατε που δεν είχαν εμφανιστεί πριν από τον εμβολιασμό;

-Παρακαλείστε να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για τα εν λόγω προβλήματα υγείας με βεβαίωση του γιατρού σας.

-Ποιες συνέπειες είχαν για εσάς αυτά τα προβλήματα υγείας;

-Σας πίεσαν να πάρετε το τσιμπήμα; Αν ναι, ποιος το έκανε αυτό και με ποιον τρόπο;

- Σε ποιο βαθμό έχετε ενημερωθεί για τον πειραματικό και γενετικά χειριστικό χαρακτήρα του παρασκευάσματος mRNA/DNA;Η μαρτυρία πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα. Παρακαλείσθε να αποστείλετε το υπογεγραμμένο έγγραφο το συντομότερο δυνατό στη διεύθυνση


Sarah Luzia Hassel-Reusing

Υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με το ψήφισμα 53/144 του ΟΗΕ

Thornerstr. 7

42283 Wuppertal (Γερμανία)

+492022502621


Criminal complaint to the International Criminal Court about Corona shock measures - Call for testimony on "vaccination"

Press release


Criminal complaint to the with International Criminal Court over Corona shock measures - call for testimony on 'vaccination'

Our Politics Blog | 08.10.2021


Human rights defender (under UN Resolution 53/144) Sarah Luzia Hassel-Reusing is preparing a criminal complaint before the International Criminal Court (ICC) in The Hague for the use of the shock doctrine under the pretext of Corona. The charge relates to actions that have reached the gravity of a crime against humanity (Article 7 of the Rome Statute). Civilians are harmed as part of a large-scale and systematic policy through the crimes of murder (lit. a), detention or other serious deprivation of liberty in violation of fundamental rules of international law (lit. e), torture (lit. f), persecution (lit. h), and other inhumane acts of a similar nature that intentionally cause great suffering or serious injury to body or mental or physical health (lit. k). Shock measures serve power, ideological, and profit interests of various circles that overlap.

Meanwhile, the worldwide Corona campaign has claimed countless victims of so-called "vaccination." The crime against humanity must be investigated and the culprits held accountable. You can contribute to this with your testimony. The aggrieved can get face and voice through the complaint and save lives of other people, in the meantime also children's lives.
  
We need the testimonies with name, address, date of birth, signature and explicit permission to use them for the criminal complaint that will be filed at the ICC for the crime against humanity by the Corona Shock Measures.

Testimonies should be guided by the following questions:
-When did you receive which mRNA/DNA preparation ("vaccine") against Sars-CoV-2 from which pharmaceutical company?
-What serious and/or persistent side effects did you have that did not occur prior to vaccination?
-Please provide evidence of these health effects with a note from your physician.
-What consequences did these health problems have for you?
-Were you pressured to take the sting? If so, who did this and in what way?
- To what extent are you aware of the experimental and genetically manipulative nature of the mRNA/DNA preparation?


The testimony must be in English. Please send the signed document as soon as possible to.

Sarah Luzia Hassel-Reusing
Human Rights Defender under UN Resolution 53/144
Thornerstr. 7
42283 Wuppertal (Germany)
+492022502621

Sonntag, 1. August 2021

Strafanzeige an den Internationalen Strafgerichtshof wegen Corona-Schockmaßnahmen – Aufruf zu Zeugenaussagen zu „Impfung“

 Pressemitteilung


Strafanzeige an den Internationalen Strafgerichtshof wegen Corona-Schockmaßnahmen – Aufruf zu Zeugenaussagen zu „Impfung“


Unser Politikblog | 01.08.2021Die Menschenrechtsverteidigerin (gemäß UN-Resolution 53/144) Sarah Luzia Hassel-Reusing bereitet eine strafrechtliche Anzeige vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag wegen Anwendung der Schockdoktrin unter dem Vorwand Corona vor. Die Anzeige bezieht sich auf Maßnahmen, die die Schwere eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit erreicht haben (Art. 7 Römisches Statut). Zivilpersonen werden im Rahmen einer groß angelegten und systematischen Politik geschädigt durch die Straftaten Mord (lit. a), Inhaftierung oder sonstige schwere Freiheitsentziehung unter Verletzung grundlegender Regeln des Völkerrechts (lit. e), Folter (lit. f), Verfolgung (lit. h) und andere unmenschliche Handlungen ähnlicher Art, die vorsätzlich großes Leid oder schwere Verletzungen des Körpers oder der geistigen oder körperlichen Gesundheit verursachen (lit. k). Die Schockmaßnahmen dienen Macht-, Ideologie- und Profitinteressen verschiedener Kreise, die sich überschneiden.


Inzwischen hat die weltweite Corona-Kampagne unzählige Opfer der sogenannten „Impfung“ gefordert. Das Verbrechen gegen die Menschlichkeit muss untersucht und die Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden. Dazu können Sie mit Ihrem Zeugnis beitragen. Die Geschädigten können durch die Klage Gesicht und Stimme bekommen und Leben anderer Menschen retten, inzwischen auch Kinderleben.

  

Wir benötigen die Zeugenaussagen mit Name, Anschrift, Geburtsdatum, Unterschrift und die ausdrückliche Erlaubnis zur Verwendung für die Strafanzeige, die beim IStGH wegen des Verbrechens gegen die Menschlichkeit durch die Corona-Schockmaßnahmen eingereicht wird.


Die Zeugnisse sollen sich an folgenden Fragen orientieren:

-Wann haben Sie welches mRNA/DNA-Präparat („Impfstoff“) gegen Sars-CoV-2 von welchem ​​Pharmakonzern erhalten?

-Welche schwerwiegenden und/oder anhaltenden Nebenwirkungen hatten Sie, die vor der Impfung nicht aufgetreten sind?

-Bitte weisen Sie diese Gesundheitsschäden mit einem Attest Ihres Arztes nach.

-Welche Folgen hatten diese Gesundheitsschäden für Sie?

-Sind Sie unter Druck gesetzt worden, den Stich zu nehmen? Wenn ja, wer hat dies in welcher Weise getan?

- Inwieweit sind Sie über den experimentellen und genetisch manipulierenden Charakter der mRNA/DNA-Präparation informiert?Das Zeugnis muss auf Englisch sein. Bitte senden Sie das unterschriebene Dokument schnellstmöglich an


Sarah Luzia Hassel-Reusing

Menschenrechtsverteidiger nach UN-Resolution 53/144

Thornerstr. 7

42283 Wuppertal (Deutschland)

+49/202/2502621

Montag, 3. Mai 2021

What is a human rights defender ?

 

Unser Politikblog | 03.05.2021


Since December 2020, people have repeatedly mistaken me for a lawyer. There seems to be a misunderstanding about what is meant by "human rights defender in the sense of UN resolution 53/144". A glance at the resolution in question immediately clarifies the matter, and it is also no secret that I have a completely different profession, and have been active for about 20 years on a high level voluntary (without payment) as a "human rights defender" in the sense of the resolution in question, which is, besides that, also entirely in the sense of the confession of the German people to the universal human rights (art. 1 par. 2 of the German Basic Law).

The word "human rights defender" is not a professional title, nor is it a lawyer's title, nor does it describe a professional qualification, nor is it an awardable title of honour, and certainly does not say that any human being is more valuable than anyone else.


"Human rights defender" comes from the UN General Assembly resolution of the 09.12.1988 with file number 53/144 and the title "Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognised Human Rights and Fundamental Freedoms" and means nothing other than "human rights activist". This can be anyone in any situation in life, at work or in leisure.


In paragraph 4 of the preamble to Resolution 53/144 of 09.12.1998, the UN General Assembly provides an activity-based definition of human rights defenders / human rights defenders:


Acknowledging the important role of international cooperation for, and the valuable work of individuals, groups and associations in contributing to, the effective elimination of all violations of human rights and fundamental freedoms of peoples and individuals, including in relation to mass, flagrant or systematic violations such as those resulting from apartheid, all forms of racial discrimination, colonialism, foreign domination or occupation, aggression or threats to national sovereignty, national unity or territorial integrity and from the refusal to recognize the right of peoples to self-determination and the right of every people to

exercise full sovereignty over its wealth and natural resources,


Fact Sheet No. 29 ("Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights") published by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights further explains this on p. 6 in the second paragraph of section "B. Who can be a human rights defender?“:

In accordance with this broad categorization, human rights defenders can be any person or group of persons working to promote human rights, ranging from intergovernemental organizations based in the world's largest cities to individuals working within their local communities. Defenders can be of any gender, of varying ages, from any part of the world and from all sorts of professional or other backgrounds. In particular, it is important to note that human rights defenders are not only found within NGOs and intergovernmental organizations but might also, in some instances, be government officials, civil servants or members of the private sector.“


And why all this? Because the representatives of the governments in the UN General Assembly promised in the aforementioned resolution of 09.12.1988 not to exercise arbitrariness against anyone for standing up for human rights. The purpose of this is to ensure that enough people are committed to the realisation of human rights.


Resolution 53/1444 is officially a non-binding declaration of intent under international law, but it is obviously important to the member states to know from each other whether they are keeping the promise. To this end, the UN Human Rights Council has created the office of a Special Rapporteur on the Protection of Human Rights Defenders, to whom one can report cases of arbitrary treatment of human rights defenders.


It can actually have a certain preventive effect if one invokes the resolution as a human rights defender. In doing so, one should, as I do, also cite the file number of the resolution in order to avoid unnecessary confusion at the same time.


I have posted a very similar text at Unser Politikblog in German language already at the

13.02.2021.

https://unser-politikblog.blogspot.com/2021/02/was-ist-ein-menschenrechtsverteidiger.html


V.i.S.d.P.:

Sarah Luzia Hassel-Reusing, Thorner Str. 7, 42283 Wuppertal


Dienstag, 6. April 2021

Menschenrechtsbeschwerde beim Uno-Menschenrechtsrat wegen der Corona-Maßnahmen eingereicht


Unser Politikblog | 06.04.2021

Am 08.03.2021 hat Sarah Luzia Hassel-Reusing eine Menschenrechtsbeschwerde beim Uno-Menschenrechtsrat wegen der Corona-Maßnahmen eingereicht. Am 17.03.2021 hat die NGO Stiftung Corona-Ausschuss gegenüber dem Uno-Menschenrechtsrat ihre Unterstützung für die Beschwerde mitgeteilt.


Menschenrechtsrat (wikipedia)
Ebenfalls am 17.03.2021 haben wir telefonisch von der Uno erfahren, dass der Menschenrechtsrat derzeit einen Bearbeitungsstau von 6 bis 12 Monaten hat.In der Menschenrechtsbeschwerde geht es um den Menschenversuch mit genverändernden MRNA-“Impfstoffen“ und dessen ungeklärten Risiken insbesondere bzgl. ADE, Autoimmunerkrankungen und Fortpflanzungsfähigkeit, um die Anwendung der Schockstrategie auf die Bevölkerung, um Isolation und Maskenzwang, und was das mit psychischer und körperlicher Folter zu tun hat, sowie um die Ärzteverfolgung in Deutschland. Außerdem wird dargelegt, dass die Sterblichkeit und die Infektiösität von Sars-Cov-2 viel niedriger sind als ursprünglich propagiert, und werden die Mängel des PCR-Test und das Fehlen eines Isolats erläutert. Desweiteren macht die Beschwerde auf die Bestrebung aufmerksam, der WHO im Pandemiefall die Macht zur Erteilung verbindlicher Auflagen zu erteilen, eine Machtkonzentration, die endlose Shutdowns noch leichter macht, und was nicht zum heutigen an Immanuel Kant orientierten Aufbau der Uno passt.V.i.S.d.P.: Sarah Luzia Hassel-Reusing, Thorner Str. 7, 42283 Wuppertal, Tel. 0202/2502621


Link zur Beschwerde beim Menschenrechtsrat

Link zum Unterstützungsschreiben des Corona-Ausschusses


Human rights complaint with the UN Human Rights Council regarding the Corona measures

Unser Politikblog | 06.04.2021

On 08.03.2021, Sarah Luzia Hassel-Reusing filed a human rights complaint with the UN Human Rights Council regarding the Corona measures. On 03/17/2021, the NGO Foundation Corona Committee communicated its support for the complaint to the UN Human Rights Council.

Also on 03/17/2021, we learned by phone from the UN that the Human Rights Council currently has a processing backlog of 6 to 12 months.

The human rights complaint is about the human experimentation with gene-modifying MRNA "vaccines" and its unexplained risks, especially concerning ADE, autoimmune diseases and reproductive capacity, about the application of the shock strategy to the population, about isolation and forced masking, and what this has to do with psychological and physical torture, as well as about the persecution of doctors in Germany. It also states that the mortality and infectivity of Sars-Cov-2 are much lower than originally propagated, and explains the shortcomings of the PCR test and the lack of an isolate. Furthermore, the complaint draws attention to the effort to give WHO the power to impose binding conditions in the event of a pandemic, a concentration of power that makes endless shutdowns even easier, and which does not fit with the current Immanuel Kant-oriented structure of the UN.

V.i.S.d.P.: Sarah Luzia Hassel-Reusing, Thorner Str. 7, 42283 Wuppertal, Tel. 0202/2502621


Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)


Mittwoch, 31. März 2021

Schock, Folter und Nahrungsmittelentzug – Kanzlerin Merkel muss jetzt Fragen beantworten

 

Unser Politikblog | 31.03.2021

(mit der Bitte um Veröffentlichung)

Die Regierungen von Bund und Ländern haben laut Spiegel Online vom 23.03.2021 beschlossen, am Gründonnerstag erstmalig außerhalb von Sonn- und Feiertagen auch den Lebensmitteleinkauf zu untersagen. Das ist kurze Zeit später in einem taktischen Rückzug incl. Entschuldigung der Bundeskanzlerin persönlich erst einmal zurückgenommen worden. Dabei hat man versucht, abzulenken, als ob es um Feiertage, Gottesdienste oder gesetzestechnische Umsetzungsfragen ginge. Zur Instrumentalisierung der Angst kommt nun auch noch der Missbrauch der Nahrungsmittelversorgung für politische Zwecke hinzu. Das ist mit dem universellen Menschenrecht auf Nahrung (Art. 11 Uno-Sozialpakt) unvereinbar. Schon seit über einem Jahr wird die Bevölkerung mit Schockpropaganda, Isolation und immer drastischer räumlich und zeitlich ausgeweiteten Maskenpflichten gepeinigt und wird auch dadurch klarer, dass, wie es die Kanzlerin in der Bundespressekonferenz zugegeben hat, die Corona-Maßnahmen politisch motiviert sind. Das ist mit der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) und dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art 38 GG) unvereinbar und überschreitet in vielen Fällen die Grenze zur psychischen Folter und vor allem beim Maskentragen über lange Zeiträume und bei starker körperlicher Belastung sogar die zur körperlichen Folter. Die Folter ist in Deutschland gleich mehrfach völkerrechtlich verboten und strafbewehrt*.


Art. 2 der Anti-Folter-Konvention (CAT) der Uno wird sehr deutlich:


(1) Jeder Vertragsstaat trifft wirksame gesetzgeberische, verwaltungsmäßige, gerichtliche oder sonstige Maßnahmen, um Folterungen in allen seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Gebieten zu verhindern.

(2) Außergewöhnliche Umstände gleich welcher Art, sei es Krieg oder Kriegsgefahr, innenpolitische Instabilität oder ein sonstiger öffentlicher Notstand, dürfen nicht als Rechtfertigung für Folter geltend gemacht werden.

(3)Eine von einem Vorgesetzten oder einem Träger öffentlicher Gewalt erteilte Weisung darf nicht als Rechtfertigung für Folter geltend gemacht werden.“


Selbst wenn entgegen Abs. 1 zum Beispiel Corona-Verordnungen Bestandteile enthalten, welche mit dem Folterverbot unvereinbar sind, und selbst wenn man Sars-Cov-2 trotz der niedrigen Todesrate als eine Art Notstand im Sinne von Abs. 2 ansehen wollte, dürfte man die Folter immer noch nicht anwenden, und müsste man sich entsprechenden Anweisungen insoweit widersetzen, wie diese Folter bedeuten.

Unabhängig davon, was im im IfSG oder in den Corona-Verordnungen stehen mag, muss dieses insoweit unangewendet bleiben, wie es Folter beinhaltet. Denn das Folterverbot ist absolut und gehört zum zwingenden Völkerrecht („ius cogens“), abgesehen davon, dass sämtliches Völkerrecht gem. Art. 27 WVRK vom Rang über den innerstaatlichen Gesetzen und Verordnungen steht.


Gleichzeitig werden für unser Immunsystem wichtige Ausdrucksformen der Liebe wie Lächeln, Umarmungen und Küssen mit Bußgeldern bekämpft, denn Liebe ist stärker als Angst und steht Bestrebungen, mit Angst zu herrschen, im Weg. Sport und Kultur sowie ganze Branchen werden durch Shutdowns zerstört und die Einnahmebasis von Staatshaushalt und Sozialversicherungen immer akuter gefährdet. Dass PCR-Tests allein keine Infektionen feststellen können, hat am 20.01.2021 nun auch die WHO bestätigt. Die ganze „Testpandemie“ gemäß dem Strategiepapier für das Innenministerium „Wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen“ vom 22.03.2020 passt zum Geständnis der Kanzlerin in der Bundespressekonferenz, dass die Maßnahmen politisch motiviert sind.


Anstatt mit oberflächlichen Entschuldigungsversuchen zu taktieren, ist es jetzt Zeit, dass die Kanzlerin die folgenden Fragen beantwortet:


-Will die Bundeskanzlerin unsere Nahrung als Druckmittel missbrauchen, um der deutschen Bevölkerung die Teilnahme am irreführend als Impfung deklarierten, das menschliche Genom manipulierenden, mRNA-Versuch aufzuzwingen?


-Will sie die Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen mit derart rasender Geschwindigkeit auf einen Staatsbankrott hin steuern, weil das Bundesverfassungsgericht vor kurzem eine einstweilige Anordnung gegenüber der praktischen Anwendung der Eurobond-Schuldenunion ausgesprochen hat?


-Wie erklärt die Kanzlerin uns, dass Gastronomie, Einzelhandel und Unterhaltungswirtschaft zu den am stärksten von Shutdowns und „Hygieneregeln“ getroffenen Branchen gehören, und ausgerechnet von diesen drei Wirtschaftszweigen das Pamphlet „Great Reset“ des sogenannten „Weltwirtschaftsforums“ von Prof. Dr. Klaus Schwab anlässlich Corona einen drastischen Arbeitsplatzabbau einfordert?


-Von wem kommen die Empfehlungen, auf die Bevölkerung Schockmaßnahmen und Foltermethoden (Isolation, Wahrnehmungsmonopolisierung, induzierte Debilität und Erschöpfung, Drohungen, gelegentliche Vergünstigungen, Allmachtsdemonstration, Erniedrigung und Erzwingung trivialer Forderungen) anzuwenden, gesunde Menschen als krank zu erklären und jetzt auch noch die Nahrungsmittel zur politischen Waffe zu machen?*Fußnote:

Das Folterverbot ist in Deutschland gleich mehrfach mit jeweils unterschiedlichem Schutzumfang gesichert, und zwar in Art. 4 EU-Grundrechtecharta, Art. 5 AEMR, Art. 7 S. 1 ICCPR, Art. 3 CAT und Art. 3 EMRK sowie völkerstrafrechtlich gem. §7 Abs. 1 Nr. 6 VStGB und Art. 7 Abs. 1 lit f Römisches Statut.


Quellen:


Spiegel-Artikel „Auf diese Maßnahmen haben sich Merkel und die Länder geeinigt“ vom 23.03.2021

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-gipfel-oeffentliches-leben-soll-ueber-ostern-runtergefahren-werden-a-90bfa506-9c7a-4444-bcf5-7a6159b4e1ae

Strategiepapier „Wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen“ vom 22.03.2020

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/szenarienpapier-covid19.html


Chart of Coercion“ von Prof. Dr. Albert D. Biderman auf S. 53 des „Report on Torture“ 1975 von Amnesty International

https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf


Reitschuster-Artikel „Merkel: Harter Corona-Kurs ist politische Entscheidung“ vom 21.01.2021

https://reitschuster.de/post/merkel-harter-corona-kurs-ist-politische-entscheidung/


S. 2154 + 3355-3362 der Kindle-Version von „Der Große Umbruch“ von Prof. Dr. Klaus Schwab


WHO-Stellungnahme vom 20.01.2021

https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-user-2020-05


V.i.S.d.P.:

Sarah Luzia Hassel-Reusing

Menschenrechtsverteidigerin i. S. v. Uno-Resolution 53/144

Thorner Str. 7

42283 Wuppertal

0202/2502621

Samstag, 13. Februar 2021

Was ist ein Menschenrechtsverteidiger ?

 

Unser Politikblog | 13.02.2021


In den letzten 2 Monaten haben mich mehrfach Menschen für eine Anwältin gehalten. Hier liegt offenbar ein Mißverständnis darüber vor, was mit „Menschenrechtsverteigerin i. S. v. Uno-Resolution 53/144“ gemeint ist. Dabei schafft ein Blick in die betreffende Resolution sofort Klarheit, und es ist auch kein Geheimnis, dass ich einen ganz anderen Beruf habe, und mich seit etwa 20 Jahren auf einem hohem Niveau ehrenamtlich als „Menschenrechtsverteidigerin“ im Sinne besagter Resolution betätige, ganz im Sinne des Bekenntnisses von Art. 1 Abs. 2 GG.

Pale Wilson

Das Wort „Menschenrechtsverteidiger“ ist keine Berufsbezeichnung, auch keine anwaltliche, beschreibt auch keine fachliche Qualifikation, und ist kein verleihungsfähiger Ehrentitel, und sagt erst recht nicht, dass irgendein Mensch wertvoller wäre als irgendjemand anderer.


Meschenrechtsverteidiger“ stammt aus der Resolution der Uno-Vollversammlung vom 09.12.1988 mit dem Aktenzeichen 53/144 und dem Titel „Erklärung über das Recht und die Verpflichtung von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der Gesellschaft, die allgemein anerkannten Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen“ und bedeutet nichts anderes als „Menschenrechtsaktivist“. Das kann jeder sein in jeder Lebenslage, im Beruf oder in der Freizeit.


In Abs. 4 der Präambel von Resolution 53/144 vom 09.12.1998 gibt die Uno-Vollversammlung eine tätigkeitsbezogene Definition von Menschenrechtsverteidigern / Menschenrechtsaktivisten:


anerkennend, welche wichtige Rolle der internationalen Zusammenarbeit zukommt und welchen wertvollen Beitrag Einzelpersonen, Gruppen und Vereinigungen leisten, wenn es darum geht, alle Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten von Völkern und Einzelpersonen wirksam zu beseitigen, namentlich im Zusammenhang mit massenhaften, flagranten oder systematischen Verletzungen dieser Rechte und Freiheiten, wie beispiels-weise infolge der Apartheid, aller Formen der Rassendiskriminierung, des Kolonialismus, der Fremdherrschaft oder Besetzung, der Aggression oder der Bedrohung der nationalen Souveränität, der nationalen Einheit oder der territorialen Unversehrtheit sowie auf Grund der Weigerung, das Recht der Völker auf Selbstbestimmung und das Recht eines jeden Volkes auf die Ausübung der vollen Souveränität über seine Reichtümer und seine natür-lichen Ressourcen anzuerkennen.“


Dazu erläutert weiter das vom Uno – Hochkommissariat für Menschenrechte herausgegebene Fact Sheet Nr. 29 („Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights“) auf S. 6 im zweiten Absatz von Abschnitt „B. Who can be a human rights defender?“:

In accordance with this broad categorization, human rights defenders can be any person or group of persons working to promote human rights, ranging from intergovernemental organizations based in the world's largest cities to individuals working within their local communities. Defenders can be of any gender, of varying ages, from any part of the world and from all sorts of professional or other backgrounds. In particular, it is important to note that human rights defenders are not only found within NGOs and intergovernmental organizations but might also, in some instances, be government officials, civil servants or members of the private sector.“

(„In Übereinstimmung mit dieser breiten Kategorisierung können Menschenrechtsverteidiger jede Person oder Gruppe von Personen sein, die arbeiten zur Förderung von Menschenrechten, reichend von intergouvernementalen Organisationen in den größten Städten der Welt bis hin zu Individuen, die innerhalb ihrer lokalen Gemeinschaften arbeiten. Menschenrechtsverteidiger können jeglichen Geschlechts, unterschiedlichen Alters, von jeglichem Teil der Welt und von allen Arten beruflicher oder anderer Hintergründe sein. Im besonderen, ist es wichtig, festzustellen, dass Menschenrechtsverteidiger nicht nur zu finden sind innerhalb von Nichtregierungsorganisationen und intergouvernementalen Organisationen, sondern bisweilen auch Regierungsvertreter, öffentlich Bedienstete, oder Mitglieder des Privatsektors sein könnten.“)


Und wofür das Ganze? Weil die Vertreter der Regierungen in der Uno-Vollversammlung in besagter Resolution vom 09.12.1988 versprochen haben, gegen niemanden Willkür dafür zu üben, dass er sich für Menschenrechte einsetzt. Das hat den Sinn, sicherzustellen, dass sich genug Menschen für die Verwirklichung der Menschenrechte engagieren.


Die Resolution 53/1444 ist zwar offiziell eine unverbindliche völkerrechtliche Absichtserklärung, aber den Mitgliedsstaaten ist es offenbar wichtig, voneinander zu wissen, ob sie sich an das Versprechen halten. Dafür hat der Uno-Menschenrechtsrat das Amt einer Sonderberichterstatterin zum Schutz der Menschenrechtsverteidiger geschaffen, an die man Fälle von Willkür gegenüber Menschenrechtsaktivisten melden kann.


Es kann tatsächlich eine gewisse präventive Wirkung entfalten, wenn man sich als Menschenrechtsaktivist auf die Resolution beruft. Dabei sollte man, so wie ich, auch das Aktenzeichen der Resolution zitieren, um gleichzeitig unnötige Verwechselungen zu vermeiden.


V.i.S.d.P.:

Sarah Luzia Hassel-Reusing, Thorner Str. 7, 42283 Wuppertal